Условия за ползване

I. За нас

1. За Портала

TravelPortal.bg е интернет страница, на която можете да намерите всички оферти за почивки и екскурзии в България и чужбина

2. За Травел Портал ЕООД

Травел Портал ЕООД със седалище и адрес на управление: България, гр. София 1111, ж.к. Яворов, бл. 59А и ЕИК 205049430.

3. Контакт с нас

Ако имате коментари, предложения или забележки, моля да се свържете с нас на посочените по-долу адрес, телефон и имейл адрес:

Адрес: България, гр. София 1111, ж.к. Яворов, бл. 59А

Email: support@travelportal.bg

II. Приемане на Общите условия. Декларации на потребителите и посетителите

1. Приемане на Общите условия

С посещението на TravelPortal.bg, включително и чрез препращане чрез директен линк, както и с всяко използване на какъвто и да било продукт, софтуер, данни, канали и/или други функции или услуги, предоставяни от Сайта, от или през интернет страницата на TravelPortal.bg, Вие („Потребителят“) давате изрично, неотменимо и безусловно съгласие с настоящите Общи условия за потребители и посетители на TravelPortal.bg, включително, но не само с:

• Правилата за ползване на сайта,

• Политиката за защита на личните данни и поверителност,

• Политика за защита на авторски и сродните им права и друга интелектуална и индустриална собственост. Лицензионно споразумение, Условия за ползване на съдържание

• Условията за носене на отговорност от страна на Травел Портал ЕООД и др.

Ако не сте съгласни с някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия, както и с някоя от политиките, условията и правилата по-горе, моля преустановете незабавно използването на Сайта и на всички функции и услуги, които се предлагат на него. В случай че не спазите това указание, Травел Портал ЕООД не носи отговорност за каквито и да било претенции от Ваша страна, включително при възникнали евентуални вреди в тази връзка.

2. Декларации на потребителите и посетителите

С посещението на TravelPortal.bg, включително и чрез препращане чрез директен линк, както и с всяко използване на какъвто и да било продукт, софтуер, данни, канали и/или други функции или услуги, предоставяни от Сайта, от или през интернет страницата на TravelPortal.bg, Вие декларирате изрично, неотменимо и безусловно, че:

• сте на 14 или повече години, а в случай че нямате навършени 18 години, че ползването на Сайта е със съгласието на родител или настойник, който е запознат с характеристиките на Сайта и неговото съдържание;

• сте се запознал/а и се съгласявате изрично с настоящите Общи условия, включително с Политиката за защита на личните данни и поверителност,

• ще спазвате Политиката за защита на авторските и сродните им права и друга интелектуална и индустриална собственост и условията за публикуване и ползване на съдържание.

III. Потребители на сайта. Профили

1. Използване на Сайта

Потребители на Сайта са всички физически и/или юридически лица, които посещават или попадат на сайта TravelPortal.bg, включително и чрез препращане чрез директен линк, както и използват по какъвто и да било начин продукт, софтуер, данни, канали и/или други функции или услуги, предоставяни от Сайта, от или през интернет страницата на TravelPortal.bg.

2. Възрастови ограничения

Физическите лица, потребители на Сайта, могат да бъдат само лица, навършили 18 години. Сайтът може да бъде използван и от лица, навършили най-малко 14 години, но само и единствено със знанието и със съгласието на техен родител или настойник, който се съгласява с настоящите Общи условия. Лица под 14-годишна възраст не могат да използват Сайта.

4. Видове потребители

Многообразието на Сайта позволява ползването му от различни типове Потребители. По-долу са посочени накратко основните типове Потребители, които могат да използват Сайта в съответствие със своята регистрация и съответните функционалности и/или услуги.

a) Посетител

Посетителите са такива потребнители, регистрирани чрез Email адрес или чрез влизането си в сайта които се съгласяват да получават рекламни съобщения на базата на автоматично създаден от системата за тях профил.

b) Бизнес потребители

Физически или юридически лица, които желаят да регистрират свой бизнес обект могат да се регистрират като Бизнес потребители. Такива могат да бъдат както търговци по смисъла на Търговския закон – еднолични търговци или търговски дружества, и кооперации, така също и други физически или юридически лица. Бизнес потребители могат да качват съдържание и комуникират с други Потребители по предоставените от Сайта методи и канали при спазване на изискванията на Общите условия. Бизнес потребителите могат да публикуват съдържание, да ползват други функции на Сайта, както и да използват платените услуги на TravelPortal.bg (обяснени по-надолу).

За регистрация на Сайта като Бизнес потребители търговските дружества посочват седалище и адрес на управление, ЕИК, номер по ДДС (когато е приложимо) и др., а останалите юридически лица – съдебно решение за регистрация, ЕИК номер и други идентифициращи данни. Юридическите лица се представляват от техните законни представители или надлежно упълномощени лица.

По свое усмотрение Травел Портал ЕООД може да изисква предоставянето на съответни документи удостоверяващи регистрацията и правния статус на Бизнес потребител, съответно представителната власт на представляващите го лица.

Бизнес-потербителите са задължени да предоставят достоверна лична информация до администраторите на TravelPortal.bg.

5. Политика за закриване на профила и премахване на съдържание

TravelPortal.bg може при определени обстоятелства да прекрати достъпа на Потребителя до Услугата и/или да закрие профила му/й, включително, но не само в следните случаи:

• при злоупотреба с чужд профил или лични данни,

• при посочване на неверни данни за регистрация в сайта,

• при нарушаване на правилата на настоящите Общи условия,

• качване на неподходящо съдържание,

• нарушение на авторски или сродни права и/или друга интелектуална или индустриална собственост,

• в други случаи, в които запазването на профила е несъвместимо с ценностите или интересите на Травел Портал ЕООД.

TravelPortal.bg си запазва правото да решава дали съдържанието нарушава тези Общи условия. TravelPortal.bg може по всяко време, без предизвестие и по свое усмотрение, да премахне такова съдържание и/или да прекрати профила на Потребителя за качване на такъв материал в нарушение на настоящите Общи условия.

IV. Функции и услуги, предоставяни от Сайта

1. Услуги и функционалности, предлагани от Сайта

Потребителите и Посетителите могат да се възползват от всички услуги, функции, системи и т.н. на Сайта, при условие че имат достъп до тях. Най-общо функциите и услугите, предлагани от Сайта могат да бъдат разделени, както следва:

a) Търсене на обекти, събития и друго съдържание в Сайта

Информацията, налична на Сайта, може да бъде обект на сортиране и търсене от страна на Потребители и Посетители.

b) Система за рейтинги и коментари

Индивидуалните потребители и Посетителите могат да оценяват посетени от тях туристически или бизнес обекти по предварително определени критерии, както и да публикуват коментири относно престоя и впечатленията си. Коментарите следва да отговарят на правилата за публикуване на съдържание по-долу.

c) Публикуване на съдържание – снимки, клипове и др.

Потребителите могат да публикуват съдържание с туристическа насоченост, вкл. да предлагат обекти, да публикуват снимки и видеоклипове и др. Публикуването на подобно съдържание следва да отговарят на правилата за публикуване на съдържание по-долу. Съдържанието, публикувано от Потребителите, става публично от момента на публикуването му.

d) Създаването и поддържане на профил като Бизнес-потребител

Създаването и поддържането на профил като Бизнес-потребител е безплатно. Някои допълнителни услуги за Бизнес-потребителите, вкл. такива с рекламна и/или информативна цел, могат да бъдат ползвани само срещу заплащане.

Ползването на платени услуги се осъществява само при сключване на стандартизиран Рамков договор за рекламни и маркетингови услуги на интернет-страницата TravelPortal.bg между съответния Бизнес потребител и Травел Портал ЕООД.

За допълнителна информация можете да изпратите запитване на имейл адрес: support@travelportal.bg.

p. Правила за публикуване на съдържание. Ограничения

a) Правила за публикуване на съдържание

Всеки Посетител, има право да публикува съдържание при спазване на изискванията на настоящите Общи условия и приложимото законосателство.

Публикуване на съдържание с комерсиална цел може да бъде публикувано само и единствено от Бизнес потребители при условията на настоящите Общи условия и приложимото законосателство, като за определени платени услуги се изисква и сключването на съответен договор с Травел Портал ЕООД.

TravelPortal.bg има правото, но не и задължението, да следи съдържанието на Сайта по всяко време, в съответствие с настоящите Общи условия и всички оперативни правила, установени от TravelPortal.bg, както и спазване изискванията на приложимото законодателство. Без да ограничава гореизложеното, TravelPortal.bg има правото, но не и задължението, да премахне всеки материал, който TravelPortal.bg сметне, че е в нарушение на Общите условия или приложимото законодателство или е по друг начин неподходящ.

b) Ограничения за публикуване на съдържание

Потребителите се съгласяват изрично, неотменимо и безусловно, че Травел Портал ЕООД запазва правото си да откаже публикуване или да премахне от Сайта съдържание, за което е на мнение, че противоречи на приложимото законодателство, на добрите нрави, етични кодекси и/или други възгледи и принципи, поддържани от Травел Портал ЕООД.

Травел Портал ЕООД има право да откаже публикуването или да премахне от Сайта обяви, реклами или друго информационно или рекламно съдържание включително.

Във всеки случай, когато Травел Портал ЕООД има съмнение относно законосъобразността на Обява или друго съдържание, Травел Портал ЕООД може да преустанови публикуването й по свое усмотрение, като Потребителите, съотв. Бизнес потребителите няма и няма да имат каквито и да било претенции или искове за вреди или пропуснати ползи.

Потребителите и Бизнес потребителите отговарят за всички вреди, претърпени от Травел Портал ЕООД във връзка с публикуването на Обява или друго рекламно или информационно съдържание, което не отговаря на изискванията на настоящите Общи условия, включително, но не само при искове от трети лица, съдебни, административни или административно-наказателни мерки и процедури и др.

3. Изменения на функции и/или Услуги

TravelPortal.bg има правото по всяко време да променя или да преустановява какъвто и да е аспект или характеристика на Сайта. Освен това, по свое усмотрение TravelPortal.bg може да прекрати разпространяването на каквато и да е информация, може да промени или елиминира всеки метод на предаване на сигнала, както и да предприема всички и всякакви промени, изменения, допълнения, спирания, прекратявания и други действия със съдържанието, функционалностите, услугите и други характеристики на Сайта или част от него.

V. Политика за защита на личните данни и поверителност

1. Защита на личните данни

Ние оценяваме високо оказаното доверие да изберете TravelPortal.bg за Ваша туристическа онлайн платформа. Ние гарантираме, че сме осигурили пълна неприкосновеност, надеждна и постоянна защита на личните Ви данни.

Защитата на личните данни се прилага за всички функции и услуги, независимо от това, дали се ползват или са онлайн достъпни на други компютърни платформи или устройства.

2. Събиране на информация

Когато се регистрира на Сайта, Потребителят попълва онлайн формуляр, съдържащ минимално необходими данни за себе си, съответно за Групата, която администрира и/или компанията, която представлява. Предоставянето на пълна и точна информация е необходимо за регистрацията на Потребител в Сайта и съответно ползване на неговите функционалности и/или услуги. Потребителите са задължени да предоставят верни, точни и актуални лични данни.

Информацията, която Потребителите следва да предоставят за регистрацията и ползването на Сайта, се състои най-общо от следните лични данни и друга информация:

a) За Индивидуални потребители

• имена (физически, юридически и Username)

• данни за локация (адрес, google maps)

• контактни данни (адрес на електронна поща),

• информация за интереси и предпочитанияв областта на туризма и др.

b) Фирмена информация

• ЕИК

• МОЛ

• Фирмен уебсайт

• адрес на електронна поща

• Регистрационен № по ДДС

• описание на предоставяни дейности и услуги

• реклами

• друга фирмена информация.

3. Цели за обработка на личните данни

Информацията, която се изисква от Потребителите, е само и единствено с оглед пълно и адекватно предоставяне на нашите услуги, като в частност ни е необходима за следните цели:

a) Създаване и поддържане на профила

За да Ви предоставим пълноценно ползване на функционалностите и Услугите, предлагани от Сайта, ние се нуждаем от минимална информация, без която не бихме могли да осигурим автентичността на създаваните профили.

b) Надеждна комуникация между Потребителите

За осигуряването на надеждна комуникация между Травел Портал ЕООД и Потребителите, както и между самите Потребители, е необходимо предоставянето на точни и актуални контактни данни. Уверяваме Ви, че контактната информация ще се ползва само и единствено за целите на предоставянето на Услугата и няма да бъде предавана на трети лица без Ваше съгласие.

c) Търсене по различни критерии сред Потребителите на Сайта

Публикуваната информация, включително когато представлява лични данни, може да бъде използвана като критерий за търсене на Индивидуални потребители и Бизнес потребители.

d) Социологически и маркетингови проучвания

Предоставените от Вас лични данни могат да бъдат използвани за извършване на социологически и/или маркетингови проучвания, включително с оглед подобряване на предлаганото от нас качество на Услугата и усъвършенстване на Сайта. Травел Портал ЕООД има право да използва услугите на трети лица за извършване на подобни социологически и/или маркетингови проучвания, за което с ползването на Сайта Потребителите се съгласяват изрично.

В случай че не желаете личните Ви данни да бъдат обработвани по реда на настоящата точка, имате право да заявите Вашия отказ на следния електронен адрес support@travelportal.bg. Възможно е в резултат на този отказ да нямате достъп до пълните функционалности на Сайта.

e) Изпращане на бюлетини и друга информация

Ние Ви предоставяме възможността да се абонирате за нашия бюлетин или да получавате рекламни съобщения, както и друга информация от нас (отнасяща се до нашите продукти и услуги или до тези на нашите бизнес партньори). Ако не желаете да получавате нашия бюлетин и/или други рекламни съобщения, можете да кликнете върху линка за отказване от абонамента. С регистрацията си като Потребител Вие предварително давате изричното си съгласие за получаване на рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на Травел Портал ЕООД и/или негови партньори.

4. Изрично съгласие за обработка на личните данни

С посещението на TravelPortal.bg, включително и чрез препращане чрез директен линк, както и с всяко използване на какъвто и да било продукт, софтуер, данни, канали и/или други функции или услуги, предоставяни от Сайта, от или през интернет страницата на TravelPortal.bg Потребителите изрично заявяват, че:

• им е предоставена информация относно обстоятелствата по чл. 19, ал. 1 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД)

• запознати са с доброволния характер и условията за събиране и обработване на лични данни за целите на изпълнение на предоставяните услуги

• уведомени са, че могат да упражнят правата си на достъп и коригиране на личните данни, предоставени във връзка с ползване на Сайта

С посещението на TravelPortal.bg, включително и чрез препращане чрез директен линк, както и с всяко използване на какъвто и да било продукт, софтуер, данни, канали и/или други функции или услуги, предоставяни от Сайта, от или през интернет страницата на TravelPortal.bg Потребителите дават своето недвусмислено и безусловно съгласие по чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД:

• Травел Портал ЕООД и оправомощени от него лица да обработват предоставената от Потребителя информация, представляваща лични данни по смисъла на ЗЗЛД,

• лични данни и друга предоставена от Потребителя информация, да се предоставят за обработване от трети лица при спазване на изискванията на ЗЗЛД,

• лични данни и друга предоставена от Потребителя информация, да се съхраняват и предоставят за обработване в страна-членка на ЕС или ЕИП, както и в трети държави при спазване на изискванията на ЗЗЛД.

5. Право на достъп и право на коригиране на събраните данни

С попълването на данните в съответните формуляри Потребителите декларират изрично, че предоставените данни са верни, пълни, точни и актуални. В случай че установи, че предоставените данни са неверни, неточни или непълни, Травел Портал ЕООД има право да изиска предоставяне на верни, точни и пълни данни от съответния Потребител.

Вие винаги имате правото да преглеждате личните данни, които сте ни предоставили. Можете да изискате Вашата личната информация, като изпратите имейл на следния адрес: support@travelportal.bg. Моля, в полето "Относно" на Вашия имейл да въведете следното - искане за лични данни.

Всеки Потребител може да коригира предоставените данни и да иска отстраняване на евентуални несъответствия. Ако личните Ви данни са грешни, ние ще ги променим след Ваше искане. Можете също така, да поискате от TravelPortal.bg да премахне личните ви данни от базата данни, като ни изпратите имейл на горепосочения адрес.

Данни за ползване при посещение на нашaтa интернет страницa

Получаваната по време на ползването от Вас на нашaтa интернет страницa информация ние използваме само за статистически цели и за защита от неправомерен достъп до предлаганото от нас в интернет. Това ни помага да съобразяваме и оптимизираме нашaтa интернет страницa според Вашите потребности. Не създаваме лични профили на отделните ползватели на страницата. В тази връзка използваме следните, получени при ползването данни: страница, от която е потърсен достъп до съответния файл, име на файла, дата и час на достъпа, обем на трансферираната информация, статус на достъп, (трансфериране на файл, файлът не е намерен и т.н.), описание на типа на ползвания уеб браузър и анонимизиран IP адрес (със съкратени последните три цифри посредством програмата Google Analytics). Съкратеният IP адрес на Вашия компютър се регистрира анонимно по наше възложение от Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043.

VI. Поверителност, съхраняване на и достъп до информация

1. Публични комуникации

Потребителите се съгласяват изрично, че всички дискусии, коментари и/или други съобщения, публикувано съдържание или комуникация представляват публични комуникации. TravelPortal.bg няма контрол върху съдържанието, съобщенията или информацията, намираща се в Сайта, и следователно, TravelPortal.bg не носи каквато и да било отговорност по отношение на Сайта, Потребителите и трети лица за всички последствия, произтичащи от участие на Потребителите в Сайта, включително за евентуално неподходящо съдържание. Всяка комуникация, която Потребителят публикува в TravelPortal.bg (независимо дали в чатове, дискусионни групи, табла за съобщения или по друг начин) се счита за неповерителна. Ако определени уеб страници в TravelPortal.bg са поверителни, този факт ще бъде отбелязан върху тези страници. С публикуването на коментари, съобщения или друга информация на Сайта, Потребителите дават право на TravelPortal.bg да ги използва при промоции, реклама, проучване на пазара или всички и всякакви други законни цели.

2. Автоматични средства за събиране и обработване на данни

За целите на предоставяне и подобряване на нашите Услуги и обслужване, ние използваме или бихме могли да използваме следните автоматични средства за събиране на данни, наричани "Non-PII" или данни, които не са лични:

• временни и постоянни „бисквитки” (cookies)

• оторизирани от трети страни „бисквитки” (cookies)

• уеб-отметки (web beacons)

• IP адрес

• вид на браузър

• интернет доставчик (ISP)

• уникален идентификационен номер на устройството, операционна система и географска ширина/дължина

• други методи за събиране на данни.

Посочените данни са необходими за проследяване на поведението на Потребителите, за подготвянето на специфични или специални оферти или реклами, както и за наблюдение и записване на посещенията и използването на Сайта.

3. Съхраняване на и достъп до информация

С посещението на TravelPortal.bg, включително и чрез препращане чрез директен линк, както и с всяко използване на какъвто и да било продукт, софтуер, данни, канали и/или други функции или услуги, предоставяни от Сайта, от или през интернет страницата на TravelPortal.bg Потребителите дават своето изрично и безусловно съгласие Травел Портал ЕООД да съхранява информация или получава достъп до информация, съхранена в крайното устройство на Потребителя, включително, но не само чрез автоматичните средства за събиране и обработване на данни по т. 2 по-горе.

Всеки Потребител може изрично да откаже съхраняването или достъпа до информацията, като в този случай следва да отчита възможността да му бъде отказан достъп до Сайта. При въпроси относно съхраняваните в крайното устройство на Потребителя данни, не се колебайте да се свържете с нас на следния електронен адрес: support@travelportal.bg.

За да Ви улесним при ползването на страницата ни, използваме т.нар. Cookies (това са идентификатори, който даден уеб сървър изпраща към Вашия компютър), с които се управлява връзката към нашата страница по време на сесията. В края на Вашата интернет сесия тези Cookies се изтриват автоматично.

Тази интернет страница използва допълнителни  конвертиращи инструменти за анонимен външен анализ на ефективността на публикуваните обяви. Подробности относно това как тези инструменти засягат защита на личните данни ще намерите в настоящите Принципи на защита на личните данни в подточка Рекламни услуги при използването на Интернет страницата. Ако стигнете до интернет страницата на Kaufland посредством друга интернет страница  чрез кликване върху публикувана там обява (текстова обява или уеб банер) на Kaufland, тогава към Вашия браузър се запаметява Cookie. С помощта на това Cookie разбираме, че сте стигнали до нашата страница чрез клик върху тези рекламни средства от външна страница. Тези Cookies губят валидността си след 30 дни. Идентифициране на самоличността Ви от наша страна или при използване на конвертиращи инструменти не е възможно в никой момент. Ако не желаете да вземете участие в този анонимен анализ, можете да деактивирате Cookies чрез настройките на браузъра.

Ние поставяме Cookies, за да могат да разпознаят отново Вашия компютър и на други интернет страници, които са включени в рекламната мрежа на Google Display, въз основа на протоколираните данни (посещения на нашата страница, включително дата и час, предпочитан език, тип браузър, операционна система) и за да Ви предоставим там съответните рекламни съобщения, отговарящи на предполагаемите Ви интереси. Категориите, според които Ви се появява съответстващата на Вашите интереси реклама в цялата рекламна мрежа на Google Display, могат да бъдат разгледани, отстранени или допълнени в мениджъра за настройки за рекламите в Google. Чрез този инструмент Вие можете да откажете изцяло прилагането на Cookies за реклама по интереси в рекламната мрежа на Google Display, като си изтеглите и инсталирате браузър плъгина за деактивиране на Cookies за заложени параметри за реклама. Допълнителна информация за персоналните настройки на функцията за получаване на реклами в Google можете да получите и тук.

Дали Cookies въобще да бъдат получавани, можете да управлявате сами чрез настройките за сигурност на Вашия браузър, като предварително не приемете никакви Cookies или само по запитване, но също така трябва да уточните, че след всяко приключване на дадена сесия на браузъра, Cookies трябва да бъдат изтрити. В случай обаче, че не приемете Cookies, това би могло да доведе до ограничения на функциите на нашата интернет страница.

Ние използваме Google AdSense, Google Conversion Tracking и Google Remarketing на нашите интернет страници. Google Conversion Tracking е услуга за анализ на Google Inc (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google") за измерване на успешността на нашите рекламни активности в Google (AdWords). Google ще прикачи Cookie на компютъра Ви, когато посещавате нашата интернет страница чрез реклама от Google. Тези Cookies губят валидността си след 30 дни и не се използват за лична идентификация.

Google Conversion Tracking позволява на нас и на Google да разпознаем, че някой е кликнал върху рекламата ни в Google и след това е пренасочен към нашата страница. Не можем обаче да видим кои други интернет страници сте заредили. Събраната чрез Google Conversion Tracking информация е предназначена единствено за изготвянето на статистики за успешността и използването на нашите рекламни кампании в AdWords. Въпреки това, ние не събираме и не получаваме информация, която позволява потребителите да бъдат персонално идентифицирани.

На нашата интернет страница използваме също така Google AdSense, уеб базирана рекламна услуга, предоставяна от Google, за публикуване на реклами (текстови реклами, банери и др.). При това Вашият браузър може да запише Cookie, изпратена от Google или от трети лица. Информацията, съхранявана в Cookie, може да бъде записана, събирана и анализирана  от Google или трети лица. В допълнение, Google AdSense използва за събиране на информация малки невидими графични изображения, наречени Web Beacons, чрез чието използване могат да бъдат записвани, събирани и анализирани данни за простидействия като движението на посетителите в сайта. Информацията за Вашето използване на тази интернет страница, генерирана  чрез Cookie и /или Web Beacons, се прехвърля към сървър на Google в САЩ и се запаметява там. Google използва получената по този начин информация, за да извърши анализ на Вашето потребителско поведение  по отношение на рекламите в AdSense. Google може евентуално  и да предоставя тази информация на трети лица, при условие че това се изисква от закона или ако трети лица обработват тези данни от името на Google. Вашият IP адрес няма да бъде свързан от Google с други данни, съхранени от Google.

Също така на нашата интернет страница използваме Google Remarketing – технологиите за ремаркетинг на Google. Чрез тези технологии към потребителите, които са посетили нашата интернет страница, може да бъде насочена целева реклама в други страници от партньорската мрежа на Google. Google Remarketing също използва Cookies.

Ако не искате да участвате в Google AdSense, Google Conversion Tracking или Google Remarketing, можете да откажете необходимото за тази цел прикачване на Cookie чрез настройките на браузъра си за деактивиране на автоматичното прикачване на Cookies. Можете също така да деактивирате Cookies за рекламни услуги на Google, като настроите браузъра си да блокира Cookies от домейна "googleadservices.com". За повече информация и как да деактивирате рекламните услуги на Google за мобилни устройства, кликнете тук.

Освен това на интернет страниците си използваме услугите Facebook Conversion Pixel и Facebook Remarketing. Посредством Facebook Conversion Pixel ние и Facebook разбираме, че някой е кликнал върху нашата Facebook реклама и е бил пренасочен към нашата интернет страница. Не можем обаче да видим кои други интернет страници сте заредили. Информацията, събрана с помощта на Facebook Conversion Pixel, е предназначена за изготвянето на статистики за успешността и използването на нашите реклами във Facebook. Въпреки това ние не събираме и не получаваме информация, която позволява потребителите да бъдат персонално идентифицирани. С технологията Facebook Remarketing към потребителите, които са посетили нашите интернет страници, може да бъде насочена целева реклама на интернет страниците на Facebook. Въпреки това ние не събираме данни и не следим на кои потребители на Facebook действително се показват целеви реклами. И тук нямаме възможност за идентифициране  на отделни потребители. За повече информация относно целите и обхвата на събирането и обработката на Вашите лични данни от Facebook, както и възможностите за настройки с цел  защита на личната Ви неприкосновеност във Facebook, моля, направете справка с политиката за данни на Facebook.

VII. Политика за защита на авторски и сродните им права и друга интелектуална и индустриална собственост. Условия за публикуване и ползване на съдържание. Лицензионно споразумение

Травел Портал ЕООД си поставя като приоритет защитата на авторските и сродните им права и друга интелектуална и индустриална собственост в съответствие с приложимото законодателство и етични норми.

1. Интелектуална и индустриална собственост на Травел Портал ЕООД

Травел Портал ЕООД изгражда, поддържа и развива Сайта, като самостоятелно или чрез трети лица създава софтуерен код, дизайн, графично оформление, литературни, музикални, аудио-визуални, фотографски, художествени произведения, публикува новини и друго информационно съдържание, създава бази-данни, извършва преводи на съдържание и др. Травел Портал ЕООД урежда правата върху посочените обекти със съответните автори или разработчици. TravelPortal.bg e собственик и на авторското право в избора, координацията, подредбата на съдържанието на Сайта, както и на съществуващата база-данни.

Имената под някои от снимките на Сайта указват техните автори – фотографи, които предоставили на Травел Портал ЕООД права за ползването на снимките. Предоставеното право на ползване не засяга авторството на фотографите и не ограничава по никакъв начин техните авторски или сродни права. Въпреки това, Травел Портал ЕООД си запазва правото да предприема действия за защита на тези произведения от непозволени действия от страна на трети лица.

За всички трети лица, вкл. Потребители на Сайта, всичко, намиращo се на Сайта, се счита за изключителна интелектуална и/или индустриална собственост на Травел Портал ЕООД и/или свързани с него лица, освен ако изрично не е посочено друго или от обстоятелствата е видно, че върху тези обекти права имат други лица. Изключителната интелектуална и/или индустриална собственост на Травел Портал ЕООД, защитена съгласно предходното изречение включва както софтуерния код на Сайта, така и дизайна, графичното оформление, всички литературни, музикални, аудио-визуални, фотографски и художествени произведения, новини и друго информационно съдържание, бази-данни, преводи на съдържание, марки, лога, наименования, патенти, географски означения и указания и др. обекти на авторско право и сродните му права, както и друг вид интелектуална и/или индустриална собственост. TravelPortal.bg не е задължен да указва и маркира дали определено съдържание е обект на авторски права или търговска марка, като при липса на индикация се счита, че съдържанието е обект на такива права.

Всяко копиране, използване, разпространение, предаване и препредаване, публикуване, свързване, търговска експлоатация или друга промяна или използване на каквато и да било част Сайта без изричното писмено съгласие на Травел Портал ЕООД е строго забранено. Потребителят не може да модифицира, публикува, предава, да участва в прехвърляне или продажба, създаване на производни произведения или по някакъв начин да използва всяка част от съдържанието или части от него.

В случаите, изрично посочени в Закона за авторското право и сродните му права („ЗАПСП“) Потребителят може да тегли, копира, принтира и ползва по друг начин материали и съдържание от Сайта за лична употреба. Ако е разрешено копирането, разпространението или публикуването на материали с авторски права, не трябва да се нанасят каквито и да било промени в текста или другото съдържание и задължително се посочва TravelPortal.bg като източник и Травел Портал ЕООД като правоносител. Потребителят признава/потвърждава/приема, че той/тя не придобиват никакви права на собственост чрез изтеглянето на материали с авторски права.

Всяко нарушение на тази политика може да доведе до нарушения, обвързани с авторско право, търговска марка или друго нарушаване на интелектуалната или индустриалната собственост на Травел Портал ЕООД, което ще бъде преследвано от Травел Портал ЕООД с всички законови средства и може да доведе до неблагоприятни правни последици за всеки нарушител, бил той Потребител или трето лице.

Търговските марки в Сайта, притежавани или управлявани във връзка с TravelPortal.bg са собственост на Травел Портал ЕООД, освен когато Травел Портал ЕООД има право да ги използва на друго правно основание.

2. Интелектуална и индустриална собственост на Потребители и трети лица

Освен използваното авторско съдържание TravelPortal.bg дава възможност на Потребителите да публикуват (ъплоудват) съдържание, включително снимки, текст, видео аудио и музикални произведения и друг вид съдържание. В този случай Травел Портал ЕООД действа като платформа за съдържание, предоставено от трети страни и Потребители, без да е носител на авторски или сродни права, освен ако това не е указано изрично.

Всички търговски марки, географски означения, произведения, вкл. песни, лога и др., които са публикувани от Потребители на TravelPortal.bg, се считат за изключителна собственост на публикувалите ги лица, освен ако изрично не е посочено друго или от обстоятелствата е видно, че върху тези обекти права имат други лица.

TravelPortal.bg може да съдържа връзки към уебсайтове на трети страни, поддържани от други доставчици на съдържание. Тези връзки са предоставени единствено за ваше удобство и TravelPortal.bg не поема ангажименти по отношение на съдържанието или точността на тези материали. Само при писмено споразумение със Травел Портал ЕООД се позволява хипервръзка със Сайта. Травел Портал ЕООД си запазва правото да оттегли съгласието си за споделянето на каквато и да е връзка по всяко време.

3. Публикуване на съдържание от Потребители

Потребителите нямат право да публикуват материали, защитени от авторско право или сродните му права, търговска марка или друго право на интелектуална и/или индустриална собственост без изричното разрешение на съответния правоносител или без подобно публикуване да е разрешено от действащото законодателство. В случай че публикуват чуждо съдържание в съответствие с приложимото законодателство Потребителите изрично посочват съответния/те автор/и или друг/и правоносител/и.

Потребителят носи цялата отговорност при злоупотреба с или нарушение на авторско право или сродните му права, търговска марка или друго право на интелектуална и/или индустриална собственост като понася всички неблагоприятни последици от подобна злоупотреба или нарушение съгласно приложимото законодателство.

4. Предоставяне на права. Лицензионно споразумение

a) Предоставяне на неизключителни права на Травел Портал ЕООД

Доколкото Потребителят е носител на авторско или сродно право или на друг вид право на интелектуална или индустриална собственост върху определено публикувано на Сайта съдържание, включително, но не само снимки, видео клипове, статии, музикални произведения, и други обекти, чрез публикуването им на Сайта, Потребителят предоставя на TravelPortal.bg неизключително, безвъзмездно, вечно и неотменимо правото да използва, възпроизвежда, изменя, адаптира, модифицира, публикува, редактира, превежда, разпространява, представя или използва по друг начин това съдържание или обект самостоятелно или като част от други произведения под всякаква форма, чрез всякакви медии или технологии, без териториални или времеви ограничения, както и да преотстъпва тези права на други лицензополучатели.

b) Предоставяне на неизключителни права на други Потребители

С публикуването на каквото и да било съдържание на Сайта Потребителят предоставя на всеки друг Потребител право за достъп, преглед или възпроизвеждане на материали за лична употреба на това съдържание.

Потребителите, които разглеждат, четат или слушат онлайн или ползват по друг начин снимки, текст, музика и друго съдържание от Сайта, се съгласяват изрично, неотменимо и безусловно да използват това съдържание само и единствено с некомерсиална цел. Потребителите нямат право да използват за търговски или друг вид комерсиални цели каквото и да било съдържание, публикувано от други Потребители без предварително получаване на тяхното изрично писмено съгласие. Индивидуални или Бизнес-потребители, Посетители или трети лица нямат право да свалят, записват, съхраняват или използват по какъвто и да било начин снимки, текстове и др. произведения, публикувани на Сайта без предварителното изрично писмено съгласие на Травел Портал ЕООД и/или съответния Автор.

5. Предявяване на претенции за нарушаване на авторски или сродни права или други права на интелектуална и/или индустриална собственост

Ако Потребител или трето лице е на мнение, че публикуването на Сайта съдържание нарушава негови авторски или сродни права или други права на интелектуална и/или индустриална собственост, то следва да се обърне за съдействие към Травел Портал ЕООД, като предостави на TravelPortal.bg следните документи и информация:

• идентифициране и локализиране на точното местоположение (линк) на Сайта, където е публикувано съдържанието, за която твърдите, че е нарушено Ваше авторско или сродно право

• писмена декларация, че публикуването на Сайта съдържание нарушава негови авторски или сродни права или други права на интелектуална и/или индустриална собственост, както и описание на точното нарушение или злоупотреба

• писмени или други доказателства в подкрепа на Вашето твърдение

• нотариално заверена декларация, че горепосочената информация е вярна и че вие сте титулярът на авторските права или сте упълномощени да действате от името на титулярът на авторските права

• декларация, че ще покриете всички разходи и евентуални обезщетения, в случай че се установи, че не е налице твърдяното нарушение

• Вашето име и информация за контакт, като телефонен номер и пощенски адрес

Всички тези документи трябва да бъдат адресирани и изпратени на посочените по-горе адреси за кореспонденция на Травел Портал ЕООД. В подходящ срок след получаване на съответните документи Травел Портал ЕООД извършва проверка и в зависимост от нейния изход предприема съответни мерки, като:

• приема направената претенция и преустановява публикуването на съответното съдържание на Сайта или

• отхвърля Претенцията.

Потребителите и третите лица се съгласяват изрично, неотменимо и безусловно, че тъй като Травел Портал ЕООД не притежава каквато и да било юрисдикция или властнически правомощия, проверката по предходното изречение е само и единствено за вътрешни цели и с оглед своевремено предотвратяване на евентуални нарушения на авторски или сродни права или други права на интелектуална и/или индустриална собственост. Травел Портал ЕООД не носи каквато и да било отговорност за резултата от проверката, независимо дали този резултат отговаря на обективната истина.

Ако въпреки стремежът на Травел Портал ЕООД да публикува само и единствено авторско съдържание, Травел Портал ЕООД или негови служители са публикували или допуснали публикуването на Сайта на текст или друго съдържание, които нарушават пряко или непряко съществуващи авторски или сродни права или други права на интелектуална собственост, то потърпевшите се съгласяват изрично, че подобно нарушение не е умишлено и Травел Портал ЕООД не носи отговорност за нарушението. При установяване на подобно нарушение, включително по сигнал на заинтересованото лице, Травел Портал ЕООД изтрива въпросното съдържание от Сайта. Всякакви искове или претенции за обезщетение вследствие на подобно нарушение са изключени.

В случай на установено от Травел Портал ЕООД нарушение на авторско право или сродните му права или други права на интелектуална и/или индустриална собственост от Потребител на Сайта съответният Потребител носи пълна лична отговорност съгласно приложимото законодателство. В този случай Травел Портал ЕООД има право да уведоми съответните органи, с компетенции в защитата на подобни права.

Всеки Потребител, за когото се установи, че е нарушил авторско право или сродните му права или други права на интелектуална и/или индустриална собственост е длъжен да обезщети Травел Портал ЕООД, както и негови управители, директори, служители, агенти или партньори за всички претърпени от последните вреди, вкл. пропуснати ползи, в резултат от подобно нарушение. TravelPortal.bg си запазва правото да прекрати ползването на Сайта от всеки Потребител, който нарушава или за когото възникнат основателни съмнения, че нарушава авторски или сродни права или друга интелектуална и индустриална собственост на трети лица.

VIII. Отговорност

1. Генерална клауза

Потребителят се съгласява изрично, неотменимо и безусловно, че използването на този Сайт е на собствен риск. TravelPortal.bg, нейните партньори, служители, агенти, търговци, доставчици или който и да е, не могат да гарантират, че Сайтът винаги ще е безопасен, сигурен, в изправност и няма да има грешки, нито пък поемат гаранция, че Сайтът ще функционира винаги без прекъсвания, забавяне или несъвършенства, както и относно резултатите от използването на Сайта, нито пък точността, надеждността или съдържанието на всяка информация, функционалсност, Услуга или др., предоставяни от или чрез Сайта.

Достъпът до Сайта се предоставя "какъвто е" и "какъвто се предлага". Травел Портал ЕООД не отговаря за каквито и да е претенции, изрични или преполагаеми, във връзка с работата на Сайта и възможностите за неговото ползване, като цяло или за някаква конкретна цел.

2. Отговорност за функционирането на Сайта

Потребителите приемат и признават, че въпреки че Интернет е сигурна среда, понякога има прекъсвания в предлаганите услуги или функционалности, които са извън контрола на TravelPortal.bg. TravelPortal.bg не носи отговорност за данни, изгубени при предаване на информация в Интернет, както и за други вреди, породени от причини извън нейния контрол. Въпреки че ключова цел на Травел Портал ЕООД е да направим Сайта достъпен 24 часа на ден, 7 дни в седмицата, Сайтът може да бъде недостъпен за определен период от време по някаква причина, включително, но не само поради срив в системата, хакерски атаки, рутинна поддръжка и други. Вие разбирате и се съгласявате, че поради различни обстоятелства достъпът до Сайта може да бъде прекъснат, временно спрян или прекратен.

3. Отговорност за съдържание публикувано от Потребител или трето лице

TravelPortal.bg няма редакторски контрол върху дистрибутирано съдържание така, както обществените библиотеки, книжарниците или павилионите за вестници не са отговорни за съдържанието на притежаваните от тях печатни издания. TravelPortal.bg не е длъжна да извършва наблюдение на информацията, която съхранява, пренася или прави достъпна при предоставяне на Услугите или функционалностите, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност. TravelPortal.bg не носи отговорност за информацията, коментарите, съдържанието, включително но не само снимки, видео, текст, музика, графика и др., публикувани от Потребители или трети лица в Сайта.

Потребителите носят цялата отговорност за публикуваните от тях съдържания, съобщения или информация, както и извършваните от тях действия, включително, но не само злоупотреба с чужди лични данни, нарушения на авторското право и сродните му права, както и други нарушения на права на интелектуална и/или индустриална собственост, извършване на престъпления и др.

В случай че TravelPortal.bg претърпи каквито и да било вреди вследствие на нарушение на Общите условия, приложимото законодателство или друга регулация от страна на Потребител и/или трето лице, нарушителят се задължава да обезщети Травел Портал ЕООД за всички претърпени от Травел Портал ЕООД вреди и пропуснати ползи вследствие на посоченото неизпълнение.

4. Отговорност при сключване на сделка чрез Сайта

Както беше отбелязано, Сайтът предлага възможности за сключване на сделки чрез TravelPortal.bg, предлагани от партньори на TravelPortal.bg – Бизнес потребители. Потребителят разбира и приема, че той/тя е този, който взаимодейства с търговци и други Бизнес потребители на Сайта, съответно евентуални договорни или преддоговорни отношения възникват директно между Потребителя и съответния Бизнес потребител. В този смисъл Травел Портал ЕООД предоставя само и единствено платформа, улесняваща комуникацията между страните, но не участва в и не влияе по какъвто и да било начин върху техните отношения. Травел Портал ЕООД не гарантира каквото и да било обстоятелство, свързано с правния статус на други Потребители / Бизнес потребителя, тяхната надеждност и коректност, платежоспособност, качествата на предлагани стоки и услуги или други обстоятелства от значение за сключването на сделка чрез Сайта.

Потребителите, вкл. Бизнес потребителите, освобождават TravelPortal.bg от всякаква отговорност, свързана със сделка чрез Сайта, вкл. за покупка на продукт или услуга, за всяко действие или бездействие на Потребител или Бизнес потребител, включително и неспазване от тяхна страна на приложимо право, настоящите Общи условия и / или условията на сделката.

Потребителите се съгласяват да защитават и обезщетяват TravelPortal.bg, нейните партньори и съответните директори, служители и агенти от и срещу всички искове, съдебни или административни процедури, произтичащи от или свързани с ползването от тяхна страна на Сайта. Обезщетението по предходното изречение обхваща включително, но не само всички и всякакви загуби, разходи и вреди (включително адвокатски хонорари и съдебни разноски), както и пропуснати ползи.

5. Обхват на отговорността

TravelPortal.bg не носи каквато и да било отговорност спрямо Потребители или трети лица за всякакви пропуснати ползи или други косвени последващи, специални, непреки или случайни вреди, причинени от или във връзка с ползването на Сайта, дори ако подобни вреди са могли да бъдат предвидени предварително. В случай че приложимото законодателство съдържа забрана за ограничение или изключване на отговорността, то отговорността на Травел Портал ЕООД ще бъде ограничена до пълната степен, разрешена от приложимото право.

IX. Допълнителни разпоредби

1. Влизане в сила

Настоящите Общи условия влизат в сила от момента на публикуването им на Сайта TravelPortal.bg.

2. Промяна, изменения и допълнения

TravelPortal.bg може по свое усмотрение да преразглежда и да променя, изменя или допълва тези Общи условия по всяко време. Ползвайки Сайта, функциите и услугите, предоставяни от него, Вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези изменения или допълнения на Общите условия.

Когато са направени съществени промени на тези Общи условия, Травел Портал ЕООД ще се опита да Ви уведоми по подходящ начин, включително чрез изпращане на писмо на електрония адрес (имейл), с който сте регистрирани на Сайта, или чрез публикуване на уведомление за промяната на Сайта. Въпреки това Ви съветваме да извършвате периодичен преглед на най-новата версия на Общите условия на следния адрес https://www.travelportal.bg/terms

Всички изменения и допълнения на Общите условия влизат в сила в подходящ срок след приемането им от компетентния орган. Срокът на влизане в сила се указва в акта за приемането на измененията и/или допълненията в Общите условия. В случай че с измененията/допълненията се предвижа въвеждането на допълнителни такси за ползване на някои услуги или функции на Сайта, то промените следва задължително да бъдат обявени на Сайта в подходящ срок преди влизането им в сила. Всяко използване на сайта от Потребител след това предупреждение ще се счита за приемане на тези промени от страна на този Потребител.

3. Евентуална недействителност

В случай че някоя разпоредба на настоящите Общи условия бъде обявена за недействителна или нищожна, това не води до недействителност или нищожност на целите Общи условия. В този случай Потребителите се съгласяват да заместят недействителната разпоредба с действителна такава, която отговаря най-точно на икономическия смисъл на взаимоотношенията между Потребителите и Травел Портал ЕООД и на тяхната действителна воля и държи сметка за характера на предоставяните услуги и интересите на Травел Портал ЕООД.

4. Приложимо право

Независимо че Сайтът може да бъде достъпен от множество държави, Потребителите разбират, че Травел Портал ЕООД е дружество, регистрирано в България и спрямо неговата дейност, включително по отношение на защитата на личните данни, защита на авторското право и сродните му права, защита на потребителите и др. специални области, се прилагат разоредбите на действащото българско законодателство.

Потребителите се съгласяват изрично, неотменимо и безусловно, че към настоящите Общи условия и отношенията между Потребителите и Травел Портал ЕООД се прилага изключително българското право, с изключение на неговите стълкновителните норми.

5. Спорове и подсъдност

Всички спорове между Страните, възникнали във връзка с ползването на Сайта и неговите Услуги и функционалности, с нарушаване на сигурността на личните данни, нарушения на авторско или сродно право, интелктуална или индустриална собственост, влизането в сила, действието и изпълнението на настоящите Общи условия и други въпроси ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между съответния Потребител и Травел Портал ЕООД, а в случай, че това се окаже невъзможно, споровете ще бъдат отнасяни за разрешаванe пред компетентния съд в гр. София.

6. Дефиниции

Доколкото не е посочено друго, понятията, използвани в настоящите Общи условия, ще имат значението, описано по-долу:

а) Сайтът

Сайтът е интернет страницата TravelPortal.bg, съответно намираща се на домейн travelportal.bg, както и всички персонални или групови страници, форуми, микроблогове или други компоненти, технологично, функционално и съдържателно свързани с нея.

б) Травел Портал ЕООД

Травел Портал ЕООД, ЕИК 205049430, със седалище и адрес на управление гр. София 1111, ж.к. Яворов, бл. 59А. За избягване на излишни повторения в настоящите Общи условия като синоним на Травел Портал ЕООД се използва още „ние“, „нас“, “TravelPortal.bg” и т.н. В зависимост от контекста всяко от тези означения може да обхваща както юридическото лице Травел Портал ЕООД, така и негов собственик или съдружник, управител/и, служител, агент или друго свързано лице, с което Травел Портал ЕООД с намира в пряка икономическа или юридическа свързаност и чиито права и интереси са от значение за или могат да бъдат засегнати от дейността на Травел Портал ЕООД.

в) Потребител

Потребител е всяко физическо или юридическо лице, гражданско дружество или друго обединение, например Група, което е регистрирано в Сайта или ползва целенасочено или не, всички или част от функционалностите на Сайта или негови

г) Услуга

Услуга е всяка платена или безплатна функционалност, метод за комуникация, интеракция или друга активност, достъпна на Сайта, която може да бъде ползвана от Потребител, вкл. посетител на Сайта.

ф) Съдържание

Под Съдържание в настоящите Общи условия се има предвид всяка публикация от Травел Портал ЕООД, Потребител или трети лица на Сайта, включително, но не само текст, информация, новини, постове, статуси, заглавия, Обяви, снимки, изображения, видео клипове, звукове, други произведения, търговски марки, лога, лична информация, мета данни и др.

е) Бисквитки

"Бисквитки" (Cookies) са текстови файлове, които са записани на твърдия диск (временно или за постоянно) на Вашия компютър. Те се използват за идентифициране, проследяване на сесията и поддържане на специфична информация за Потребителите на Сайта, като например предпочитанията им или съдържанието на тяхната електронна потребителска количка. Тези (Cookie) файлове могат да бъдат поставени на компютъра Ви от трети лица, които са наши доверени рекламни агенции, за целите, посочени в тези Общи условия. Данните, събирани чрез тези файлове са напълно анонимни. Ако желаете, можете да изтриете всички „бисквитки”, които вече са на твърдия диск на компютъра, като извършите търсене на файлове съдържащи "cookie" в тяхното име, и ги изтриете. Също така, в бъдеще можете да промените опциите на вашия браузър така, че да блокира “бисквитките”. Моля, имайте предвид, че блокирайки, е възможно да не можете да използвате пълната функционалност на нашия уеб сайт. За повече информация (ползване и блокиране) на „бисквитки”, моля, посетете: allaboutcookies.org.

ж) Уеб отметки

Уеб отметките (Web beacon) се състоят от малки поредици от софтуерен код, представляващи графично изображение на заявката на уеб страница или имейл. Този графичен символ може да бъде видим или невидим и често се слива с фона на уеб страницата или електронната поща. Уеб отметките (Web beacons) могат да се използват за различни цели, в това число отчитане на трафика на Сайта, преброяване на единичните посетители, рекламни одити и доклади, и персонализация . Уеб отметките, използвани от TravelPortal.bg събират само анонимни данни.


Настоящите Общи условия са приети с решение на Управителя на Травел Портал ЕООД на 23.03.2018 г. и се прилагат в отношенията между Травел Портал ЕООД и Потребителите и/или посетителите на TravelPortal.bg. С посещението на TravelPortal.bg, включително и чрез препращане чрез директен линк, както и с всяко използване на какъвто и да било продукт, софтуер, данни, канали и/или други функции или услуги, предоставяни от Сайта, от или през интернет страницата на TravelPortal.bg, Вие („Потребителят“) давате изрично, неотменимо и безусловно съгласие с настоящите Общи условия за потребители и посетители на TravelPortal.bg. За всякакви въпроси или коментари, свързани с прилагането на Общите условия, не се колебайте да се свържете с нас на адрес support@travelportal.bg

Нагоре